Beginpagina > projecten > Reconstructie schoolgebouw in Jaffna (Project 13B)

Introductie

Op 29 februari 2008 heeft stichting Ayubowan een hulpaanvraag ontvangen voor het renoveren van een schoolgebouw voor 150 kinderen met één etage van de Little Flower preschool in Jaffna. Aangezien het in die periode erg onrustig was in het Noorden is besloten dit project tijdelijk niet op te pakken. Wel is in die tussenliggende periode toestemming voor de renovatie gevraagd aan het “District Secretariat van Jaffna” waar uiteindelijk eind 2008 de benodigde goedkeuring voor is afgegeven.

Medio april kwamen de berichten uit Sri Lanka dat het inmiddels rustiger was geworden en op basis daarvan heeft het bestuur besloten de renovatie op te gaan starten.Op 15 februari 2009 is een contract ondertekend door het hoofd van de Little flower pre-school en het bestuurslid projecten. Aangezien het wel een financieel risicovol project was is er destijds besloten de renovatie in zes fasen in te delen en dat na afronding van iedere fase foto’s en een rapportage moesten worden toegezonden, waarop het bestuur kon beslissen al dan niet het bedrag voor de volgende fase te gaan betalen.

Tijdens de aanvraag waren eveneens foto’s aanwezig van de huidige situatie van de school waaruit viel op te maken dat de ruimtes veel te klein waren voor de grote hoeveelheid schoolgaande kinderen alsmede dat de constructie grote gebreken vertoonde. De foto’s in bijlage 1, geven een duidelijk beeld van de noodzaak van deze renovatie.

Beschrijving van de werkzaamheden

Zoals aangegeven zijn de werkzaamheden in zes fasen onderverdeeld, deze verdeling is terug te vinden in bijlage 2.

Op 1 april 2009 is de eerste termijn aan Sri Lanka overmaakt. Na ontvangst van het bedrag zijn de eerste werkzaamheden opgepakt. Deze werkzaamheden hielden in dat een deel van het bestaande schooltje moest worden afgebroken waarna vervolgens begonnen kon worden met het opbouwen van het nieuwe gedeelte. Als eerste is de fundering gelegd die uiteraard ook geschikt was voor het dragen van de extra verdieping. De werkzaamheden zijn weergegeven in bijlage 3.

Eind mei kwam de eerste rapportage van de werkzaamheden uit Sri Lanka, eveneens vergezeld met foto’s. Er was een flinke vooruitgang geboekt waarna het bestuur heeft besloten de tweede termijn van de werkzaamheden over te gaan maken, dit is dan ook op 1 juni 2009 gebeurd. Hierdoor konden de werkzaamheden worden gecontinueerd. Deze werkzaamheden hielden het plaatsen van de wanden van de begane grond, het storten van de vloer van de 1e etage, en het plaatsen van de trap naar die eerste etage leidt in. Zie de foto’s van bijlage 4.

Begin augustus kregen we het bericht uit Sri Lanka dat de eerste drie fasen geheel waren afgerond, en de aannemer zo vriendelijk was geweest de werkzaamheden van de derde fase “voor te schieten”, om zo de snelheid in de bouw te houden. Dit betekende dat de begane grond geheel was afgerond. Ook dit was weer netjes gerapporteerd, vergezeld met foto’s (bijlage 5).

Op 20 augustus is dan ook het geld voor de derde (reeds afgeronde) en vierde termijn uitbetaald. De werkzaamheden van de vierde termijn bestonden uit het optrekken van de eerste etage en alle bijkomende werkzaamheden die daarbij kwamen kijken.

Helaas kwam tijdens dat mooie bericht wel de eerste tegenslag. In de initiële offerte was men in Sri Lanka vergeten de kosten voor aanleg van elektriciteit, schilderen van de ruimtes en de benodigde hekwerken voor de ramen op de begane grond te begroten.Gezien de voortgang van de werkzaamheden had het bestuur het vertrouwen dat de renovatie zal worden afgerond en heeft dan ook besloten die aanvullende werkzaamheden te honoreren, middels het bijstellen van het originele budget, een extra kostenpost van LKR 714.940,00.

Net voor de kerst van 2009 ontvingen wij wederom een rapportage. Hierin was aangegeven dat niet alleen fase vier, maar ook al fase 5 en 6 van de werkzaamheden waren uitgevoerd. De snelheid zat er dus lekker in! Dit betekende dat de initiële werkzaamheden geheel waren afgerond, het nieuwe gebouw stond en de eerste etage was geheel waterdicht gemaakt. Zie hiervoor bijlage 6.

Op 27 december is de eerste termijn voor de aanvullende werkzaamheden (in dit geval de hekwerken voor de ramen) overgemaakt.

25 februari 2010 kregen wij het bericht uit Sri Lanka dat niet alleen het hekwerk voor de ramen was geplaatst, maar dat eveneens ook al het elektra en het schilderwerk waren afgerond. De zuster schreef dat de aannemer er voldoende vertrouwen in had dat de betalingen wel goed zouden komen, zij wilde het gebouw namelijk het nieuwe schooljaar in gebruik nemen. De ingebruikname is dan ook al gebeurd en bijlage 7 laat het eindresultaat van de renovatie zien.

15 april 2010 is dan ook het laatste deel van de openstaande betalingen voldaan. Tevens is er in overleg met de zuster en het bestuur ingestemd een “plaquette” te plaatsen waarmee de oplevering echt gereed is.

De conclusie is dat de renovatie en nieuwbouw naar volle tevredenheid zijn uitgevoerd.

Eind juli 2010 zal ondergetekende op vakantie (geheel op eigen kosten) naar Sri Lanka gaan, en tevens van de gelegenheid gebruik maken Jaffna te bezoeken, waarmee eveneens de feestelijke “opening” zal worden gevierd. Laten zullen de foto’s en film op onze site worden geplaatst.

Wellicht dat er qua veiligheid nog een hek moet worden geplaatst op de verhoging op de eerste etage, zodat de kinderen daar niet vanaf kunnen vallen. Zie figuur 26 in bijlage 7. Inmiddels is er door het bestuur besloten dit te realiseren, en wel onder een nieuw project nummer 2010-27, voor een directe link naar dit project klikt u hier.

Bekostiging van deze grote renovatie.

Aangezien de kosten van dit project enorm hoog waren, kon Stichting Ayubowan deze niet alleen dragen, daarom is zij actief op zoek gegaan naar sponsors voor de bekostiging van dit project. Het resultaat daarvan is dat er drie sponsoren voor dit project zijn gevonden, te weten:

1.De Edese kerkgemeenschap heeft een fors bedrag bij elkaar gespaard, welke door Cordaid is verdubbeld, waardoor een totaal bedrag van €9.000 is opgebracht.

2.Stichting ontwikkelingssamenwerking Breda heeft een financiële bijdrage van €3.500 geleverd.

3.Op 24 oktober 2009 is er een particulier initiatief geweest en is een bridgedrive gehouden te Prinsenbeek waarvan de opbrengst ten goede is gekomen aan dit project. Totaal is daar een bedrag van €1035 opgebracht.

De overige kosten heeft Stichting Ayubowan bekostigd door gebruik te maken van de algemene donaties.

Projectkosten

Het budget van dit project was LKR 2.433.655 (€17.349,64). De definitieve kosten zijn uitgekomen op LKR 3.145.797,32 (€ 19.981,23). Het originele budget is dus met LKR 712.142,32 (€ 2.631,59) overschreden. Deze stijging is zoals eerder aangegeven veroorzaakt doordat men in Sri Lanka in de initiële offerte was vergeten de kosten voor de aanleg van elektriciteit, schilderen van de ruimtes en de benodigde hekwerken voor de ramen op de begane grond te begroten.

Op basis daarvan is het budget bijgesteld naar LKR 3.148.595,00 (€22.500 incl. 3,64% onvoorziene kosten en alle transactiekosten). Vervolgens is het eindtotaal binnen het aangepaste budget gebleven, namelijk zijn we daar LKR 2.797,68 onder gebleven (meevallers in de uitvoeringskosten). In Euro’s is de positieve delta uitgekomen op € 2.518,77 (veroorzaakt door meevallers in uitvoeringskosten alsmede voordelen in de wisselkoersen en er zijn geen onvoorziene uitgaven geweest.

Nawoord

Het mes heeft voor dit project aan twee kanten gesneden. Aan de ene kant zijn kansarme kinderen geholpen met de bouw van een nieuw schoolgebouw, waardoor zij aan hun toekomst kunnen gaan werken. Aan de andere kant zijn vele lokale personen van werk voorzien met dit renovatie project.

Namens de geholpen kansarme kinderen in het uiterste noorden van Sri Lanka, in dit geval Jaffna, wil ik iedereen enorm bedanken die een bijdrage heeft gegeven bij het tot een goed einde brengen van dit complexe en lastig te coördineren project!

Inmiddels is er een bezoek gebracht aan Jaffna (privé) en is de school feestelijk geopend. De foto reportage is bovenaan deze pagina te zien.